زیرسازی و جدول گذاری خیابان دلناز

زیرسازی و جدول گذاری خیابان دلناز توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام پذیرفت . 

15 اسفند 1394