تعویض جداول خیابان 555 سرآسیاب آغاز گردید.

به همت واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد جداول کوچه شانزدهم خیابان 555 تعویض گردید.

19 آذر 1396