جدولگذاری خیابان های بلوار آزادگان آغاز گردیده است.

به همت واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد جدولگذاری کوچه های خیابان آزادگان در مورخ 96/08/06 را آغاز نموده است .

09 آبان 1396

اتمام دیوار کشی ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان شهید مصیب زاده

با نظار ت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات دیوار کشی ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان شهید مصیب زاده به اتمام رسید . 

09 دی 1395

بازگشايي چاه مسدود شده در بن بست ٢٠ خیابان طالقاني شمالي

به همت واحد امانی شهرداری ملارد چاه مسدود شده در بن بست ٢٠ خیابان طالقاني شمالي بازگشایی شد . 

06 دی 1395

احداث نهر عرضی در خیابان چناران

به همت واحد امانی شهرداری ملارد نهر عرضی در خیابان چناران احداث شد . 

05 دی 1395

اصلاح جداول انتهای خیابان دکتر حسابی ورودی میدان زباله

به همت واحد امانی شهرداری ملارد اصلاح جداول انتهای خیابان دکتر حسابی وردوی میدان زباله انجام شد . 

05 دی 1395

اصلاح هندسي و ايجاد نهر خیابان ايثارگران ملارد

به همت واحد امانی شهرداری ملارد اصلاح هندسي و ايجاد نهر خیابان ايثارگران ملارد انجام شد . 

05 دی 1395

جدول گذاری ضلع شمالی خیابان دانش شرقی

جدول گذاری ضلع شمالی خیابان دانش شرقی سرآسیاب توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال اجرا می باشد .  

05 دی 1395