اجرای پی کنی کوچه های فرعی خیابان 33 شهرک جعفریه

به همت واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد پی کنی جهت انجام جدول گذاری کوچه های فرعی خیابان 33 شهرک جعفریه ملارد انجام شد . 

01 آذر 1395

اجرای سکوی مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

احداث سکوی ویژه تماشاگران مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده واقع در سرآسیاب شرقی توسط واحد امانی انجام  شد . 

30 آبان 1395

تکمیل و بتن ریزی سقف دوم ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

به همت واحد امانی ملارد در تاریخ 95/08/29 سقف دوم ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده تکمیل و بتن ریزی شد . 

30 آبان 1395

ادامه کفپوش گذاری پیاده روی ضلع جنوبی خیابان بهاره شرقی

پس از زیر سازی و اجرای بتن مگر کفپوش گذاری  ضلع جنوبی پیاده رو خیابان بهاره شرقی توسط معاونت فنی عمرانی شروع شده است . 

29 آبان 1395

عملیات زیرسازی خیابان شهرک اداری ملارد

به همت واحد امانی شهرداری ملارد عملیات زیرسازی خیابان شهرک اداری ملارد در حال اجرا می باشد .  

29 آبان 1395

روکش آسفالت خیابان پرنیان مارلیک

روکش آسفالت بن بست چهاردهم بلوار راغب توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

29 آبان 1395

تهيه مصالح زير اساس و پخش و آب پاشی و كوبيدن کوچه مدرسه خیابان مصیب زاده

توسط واحد امانی شهرداری ملارد عمليات تهيه مصالح زير اساس و پخش و آب پاشی كوبيدن کوچه مدرسه خیابان مصیب زاده انجام شد . 

26 آبان 1395