مطالعاتی برای تسهیل روند تردد در خیابان امام خمینی(ره) در دستور کار قرار گرفت

معاون فرماندار ملارد گفت : با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعاتی برای تسهیل روند تردد در خیابان امام خمینی(ره) در دستور کار قرار گرفت که کارشناس مربوطه در مجموع هشت سناریو را برای این امر تعریف و پیشنهاد داده است.

23 آبان 1395

اجرای پی کنی جهت انجام جدول گذاری خیابان ضلع شرقی ساختمان جدید فرمانداری ملارد

به همت واحد معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد پی کنی جهت انجام جدول گذاری خیابان ضلع شرقی ساختمان جدید فرمانداری ملارد انجام شد . 

20 آبان 1395

تخریب و اجرای بتن مگر پیاده روی ضلع جنوبی خیابان بهاره شرقی

تخریب و اجرای بتن مگر پیاده روی ضلع جنوبی خیابان بهاره شرقی در تاریخ 95/08/15 الی 95/08/18 انجام شد . 

20 آبان 1395

آسفالت خیابان یاس مارلیک انجام شد .

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد آسفالت خیابان یاس مارلیک انجام شد .  

13 آبان 1395

لکه گیری و روکش آسفالت خیابان شقایق مارلیک

روکش آسفالت و لکه گیری لکه گیری و روکش آسفالت خیابان شقایق مارلیک توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

11 آبان 1395

حفر یک حلقه چاه در خیابان یاس شهرک جعفریه

به منظور جمع آوری آب های سطحی در کوچه های شهرک جعفریه حفرچاه در این کوچه ها توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال اجرا می باشد .  

11 آبان 1395

ادامه جدول گذاري فرعي هاي خیابان ٢٩ شهرك جعفريه

 ادامه جدول گذاري فرعي هاي خیابان ٢٩ شهرك جعفريه در تاریخ 95/08/08  توسط واحد امانی شهرداری ملارد انجام شد . 

11 آبان 1395