تخریب و تسطیح و زیرسازی پیاده روی خیابان کسری مارلیک

تخریب و تسطیح و زیرسازی پیاده روی خیابان کسری مارلیک  توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

04 شهریور 1395

جمع آوری نخاله های ساختمانی خیابان شهید صدوقی

جمع آوری نخاله های ساختمانی خیابان شهید صدوقی توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

03 شهریور 1395

آب پاشی و کوبیدن خیابان 18 متری احداثی سرآسیاب شرقی

آب پاشی و کوبیدن مصالح زیر اساس خیابان 18 متری احداثی توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

03 شهریور 1395

عملیات احداث سرعت گیر استاندارد در سطح شهر ملارد

عملیات احداث سرعت گیر استاندارد در خیابان سعدی انجام شد . 

31 مرداد 1395

پخش مصالح زیر اساس و آب پاشی و کوبیدن خیابان ملورین

پخش مصالح زیر اساس و آب پاشی و کوبیدن خیابان ملورین توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در تاریخ 95/05/30 انجام شد . 

31 مرداد 1395

عملیات اصلاح جداول قدیمی و جدول گذاری جدید خیابان حافظ

عملیات اصلاح جداول قدیمی و جدول گذاری جدید خیابان حافظ توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در تاریخ 95/05/30 به اتمام رسید . 

31 مرداد 1395

احداث و تکمیل نهر خیابان دکتر حسابی جنوبی

احداث و تکمیل نهر خیابان دکتر حسابی جنوبی توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در تاریخ 95/05/29 به اتمام رسید . 

31 مرداد 1395