بهسازی پیاده رو و اجرای کفپوش پارک خیابان سحر مارلیک

بهسازی پیاده رو و اجرای کفپوش  پارک خیابان سحر مارلیک توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد انجام در حال انجام می باشد . 

30 مرداد 1395

برگزاری جلسه انتخابات تعیین مسئول و شورای خط خیابان حافظ - سعدی

در راستای اجرای سیاستهای سازمان انتخابات تعیین مسئول و شورای خط جهت مسیر تاکسیرانی ابتدا به انتهای خیابان حافظ - سعدی برگزار گردید . 

11 مرداد 1395

تغییر جهت حرکت خودروها در خیابان اطلس غربی سرآسیاب

جهت حرکت خودروها از تاریخ 95/04/16 به صورت بالعکس حالت فعلی خود شد .

13 تیر 1395

تغییر جهت حرکت خودروها در خیابان دانش غربی سرآسیاب

جهت حرکت خودروها از تاریخ 95/04/16 به صورت بالعکس حالت فعلی خود شد . 

13 تیر 1395

تغییر جهت حرکت خودروها در خیابان امام خمینی (ره) سرآسیاب

جهت حرکت خودروها از تاریخ 95/04/16 به صورت بالعکس حالت فعلی خود شد .

13 تیر 1395

جدول گذاری ده متری احداثی در خیابان شهید مصیب زاده

جدول گذاری ده متری احداثی در خیابان شهید مصیب زاده توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال اجرا می باشد . 

07 تیر 1395

رنگ آمیزی دیوار ضلع شرقی پارک خیابان آرش

رنگ آمیزی دیوار ضلع شرقی پارک خیابان آرش واقع در خیابان دکتر حسابی  توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

22 خرداد 1395