مسئول و اعضای شورای خط خیابان شهید مصیب زاده انتخاب شدند

با برگزاری انتخابات توسط تاکسیداران مسیر خیابان شهید مصیب زاده ، مسئول و اعضای شورای این خط تاکسیرانی مشخص گردیدند. 

27 ارديبهشت 1395

آسفالت و لکه گیری خیابان و معابر سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

22 ارديبهشت 1395

زیرسازی و جدول گذاری کوچه نهم خیابان معلم ( قارچ)

زیرسازی و جدول گذاری کوچه نهم  خیابان معلم (قارچ ) در سرآسیاب شرقی توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام پذیرفت  . 

22 ارديبهشت 1395

جدول گذاری و تعویض نهر قدیمی خیابان سعدی (555 )

جدول گذاری خیابان سعدی (555) و تعویض نهر قدیمی در دو طرف شمالی و جنوبی توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال انجام می باشد . 

22 ارديبهشت 1395

زیرسازی وطرح تعریض خیابان سعدی ( 555 )

زیر سازی و طرح تعریض خیابان سعدی ( 555 ) واقع در بلوار رسول اکرم (ص) توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال انجام می باشد . 

21 ارديبهشت 1395

آسفالت و لکه گیری خیابان و معابر سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

22 اسفند 1394

آسفالت و لکه گیری خیابان و معابر سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

15 اسفند 1394