اصلاح دال های شکسته و نو سازی دریچه ها در سطح شهر

توسط واحد امانی شهرداری ملارد صورت گرفت : اصلاح و بازسازی دال های شکسته سطح شهر  

23 ارديبهشت 1397