آرماتور بندی دیوار برشی و ستون های ضلع غربی پارکینگ طبقاتی

اجرای عملیات دیوار برشی و ستون های ضلع غربی پارکینگ طبقاتی از مورخ 97/04/01 آغاز گردید.

04 تیر 1397

قالب بندی دیوار برشی پارکینگ طبقاتی در ضلع های شرقی و شمالی به اتمام رسید.

دیوارظلع شرقی و شمالی پارکینگ طبقاتی آماده بتن ریزی گردید.

23 خرداد 1397