بتن ریزی ستون ها و دیوارهای حائل در بلوک سی در حال اجرا می باشد.

عملیات بتن ریزی ستون ها و دیوار حائل در بلوک سی از مورخ 97/10/08 آغاز گردیده است.

11 دی 1397

ادامه دیوار کشی گلزار شهدای ملارد در حال انجام می باشد.

 عملیات دیوار کشی پیرامون گلزار شهدای ملارد در مورخ 96/11/02  در حال اجرا می باشد.

04 بهمن 1396

اجرای عملیات آرمانور بندی فنداسیون دیوار های پارکینگ طبقاتی آغاز شد.

اجرای عملیات آرماتوربندی دیواره های ظلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی در مورخ 96/09/13 انجام شد.

18 آذر 1396

عملیات قالب بندی و بتن ریزی دیوار ضلع جنوبی سکوی زباله

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات قالب بندی و بتن ریزی دیوار ضلع جنوبی سکوی زباله شهر ملارد در حال اجرا می باشد . 

20 آبان 1395

بتن ریزی دیوار ضلع جنوبی سکو زباله

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد بتن ریزی دیوار ضلع جنوبی سکوی زباله شهر ملارد در تاریخ 95/08/09 انجام شد . 

11 آبان 1395

رنگ آمیزی دیوارهای بیرونی شبکه بهداشت ملارد

رنگ آمیزی دیوارهای بیرونی شبکه بهداشت ملارد توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

04 آبان 1395

بتن ریزی مرحله پایانی دیوار ضلع شمال دیوار سکو زباله و ادامه زیرسازی قسمت رمپ سکو

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد  بتن ریزی مرحله پایانی دیوار ضلع شمال دیوار سکو زباله و ادامه زیرسازی قسمت رمپ سکو در تاریخ 95/08/03 انجام شد . 

04 آبان 1395