مراسم روز درختکاری با حضور مسئولین شهرستانی برگزار گردید

مراسم روز درختکاری با حضور مسئولین شهرستانی در اسپرت پارک برگزار گردید

15 اسفند 1397

روز درختکاری در ملارد با حضور مسئولین استانی ، شهری و شهرستان برگزار گردید

روز درختکاری در ملارد با حضور مسئولین استانی ، شهری و شهرستان برگزار گردید

15 اسفند 1396