پاکسازی کامل زمین های حاشیه بلوار های ملارد

حاشیه چندین بلوار اصلی ملارد پاکسازی و نخاله برداری شده است

21 دی 1396