توسط واحد زیباسازی شهرداری ملارد صورت گرفت : فک پلاک های قدیمی سطح شهر

فک پلاک های قدیمی شهر ملارد توسط واحد زیباسازی شهرداری ملارد در آبان ماه 95 انجام شد . 

23 آبان 1395

به همت واحد زیباسازی شهرداری ملارد صورت گرفت

سید جلال توکلی : تابلوهای مزاحم شهری از سطح شهر به صورت روزانه جمع آوری می شود . 

20 آبان 1395

رنگ آمیزی دیوار ضلع جنوبی خیابان بهاره شرقی

رنگ آمیزی دیوار ضلع جنوبی خیابان بهاره شرقی توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

29 مهر 1395

رنگ آمیزی و دیوار نویسی دیوارهای سطح شهر ملارد

رنگ آمیزی و دیوار نویسی دیوارهای سطح شهر ملارد توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

16 شهریور 1395

گزارش عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

04 مرداد 1395

گزارش عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95  به شرح ذیل می باشد :

02 تیر 1395

گزارش عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95 به شرح ذیل می باشد  : 

06 خرداد 1395