گزارش عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در فروردین 95 به شرح ذیل می باشد : 

07 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در فروردین ماه 1395 به شرح ذیل می باشد : 

25 فروردين 1395

گزارش عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در بهمن ماه 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در بهمن ماه 94 به شرح ذیل می باشد : 

29 بهمن 1394