اجرای عملیات مرحله اول ستون های آمفی تئاتر فرهنگسرا در حال انجام می باشد.

آرماتور بندی ستون های آمفی تئاتر فرهنگسرا از مورخ 97/04/08به مرحله اجرا درآمد.

11 تیر 1397

عملیات جای گذاری ستون های سالن آمفی تئاتر فرهنگسرا آغاز گردید.

نصب ستون های طبقه فوقانی سالن آمفی تئاتر فرهنگسرا در حال انجام می باشد.

22 خرداد 1397

اجرای ستون های سقف آمفی تئاتر فرهنگسرای ملارد

عملیات آرماتور بندی ستون های سقف آمفی تئاتر فرهنگسرا از مورخ 97/03/03 آغاز گردیده است.

03 خرداد 1397

برش صفحه ستون و میله های مزاحم در تردد عابرین

توسط واحد امانی شهرداری ملارد صفحه ستون و میله های مزاحم شهر برش و جمع آوری شدند .  

23 آذر 1395