سرویس دهی سازمان اتوبوسرانی ملارد به شركت كنندگان در راهپیمایی روز سیزده آبان

سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد در روز سیزده آبان 97 سرویس دهی خود را به مردم و دانش آموزان افزایش داد . 

14 آبان 1397

سرویس دهی سازمان اتوبوسرانی ملارد به شركت كنندگان در راهپیمایی روز سیزده آبان

سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد در روز سیزده آبان 96 سرویس دهی خود را به مردم و دانش آموزان افزایش داد . 

16 آبان 1396

سرویس دهی سازمان اتوبوسرانی ملارد به شركت كنندگان در راهپیمایی روز سیزده آبان

سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد در روز سیزده آبان 95 سرویس دهی خود را به مردم و دانش آموزان افزایش داد . 

 

13 آبان 1395