عملیات زیرسازی و اجرای کفپوش خیابان آیت الله سعیدی در حال انجام می باشد.

انجام عملیات عمرانی خیابان آیت الله سعیدی در ضلع شرقی بلوار راغب

22 دی 1397

اجرای زیرسازی وکفپوش خیابان آیت الله سعیدی در حال انجام می باشد.

عملیات زیرسازی وکفپوش خیابان ایت الله سعیدی از مورخ 97/08/01 آغاز گردید.

05 آبان 1397