اجرای سنگ فرش ترکیبی اطراف مزار شهدای گمنام پارک امام خمینی(ره)

عملیات سنگ فرش ترکیبی در پارک امام خمینی مورخ 97/02/08  در حال اتمام می باشد.

10 ارديبهشت 1397

عملیات سنگ فرش اطراف زمین ورزشی شماره 3 اسپرت پارک به اتمام رسید

سنگ فرش حاشیه زمین ورزشی شماره 3 اسپرت پارک درمورخ 97/01/25 به پایان رسید.

01 ارديبهشت 1397

عملیات سنگ فرش اطراف زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک به اتمام رسید

سنگ فرش حاشیه زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک درمورخ 97/01/25 به پایان رسید.

27 فروردين 1397

اجرای سنگ فرش دور زمین ورزشی اسپرت پارک

سنگ فرش زمین های ورزشی در اسپرت پارک در مورخ 96/12/12  انجام گردید.

12 اسفند 1396

عملیات سنگ فرش کردن سکوهای ورزشی اسپرت پارک به پایان رسید.

عملیات سنگ فرش سکوهای زمین ورزشی اسپرت پارک  در مورخ 96/10/08  به اتمام رسید .

09 دی 1396

عملیات سنگ فرش کردن سکوهای ورزشی اسپرت پارک

سکوهای زمین ورزشی اسپرت پارک  در مورخ 96/10/01 در حال انجام سنگ فرش می باشد .

04 دی 1396