اتمام سفت کاری و آغاز سنگ نمای ساختمان رختکن اسپرت پارک

مراحل پایانی ساختمان رختکن اسپرت پارک در بلوار سه بانده مارلیک ئدر حال انجام می باشد.

23 دی 1396

سنگ نمای دیواره و سکوهای زمین ورزشی شماره 3 اسپرت پارک آغاز شد.

سنگ نمای دیواره ها و سکوی تماشاگران زمین ورزشی شماره 3 اسپرت پارک واقع در بلوار سه بانده مارلیک (شهید جمور) در مورخ 96/10/20 آغاز گردید.

23 دی 1396

اسپرت پارک در حال اجرای سنگ نما سکوهای تماشاچی

اسپرت پارک در حال اجرای سنگ نما سکوهای تماشاچی

21 دی 1396

اجرای نما سنگ سکوهای تماشاگران در سالن ورزشی شهید مطهری غربی

اجرای نما سنگ سکوهای تماشاگران در سالن ورزشی شهید مطهری غربی از مورخ 96/10/13 آغاز گردیده است.

19 دی 1396

انجام 2300 متر مربع سنگ نما سکوهای ورزشی اسپرت پارک در سه بانده فاز 3 مارلیک

ادامه اجرای سنگ نمای زمین های ورزشی شماره 1 و 2 اسپرت پارک  دربلوار شهید جمور از مورخ 96/10/15  آغاز گردیده است. 

19 دی 1396

سکوهای زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک در حال اجرای سنگ نما می باشند.

سکوهای نشیمن زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک واقع در بلوار شهید جمور در حال انجام می باشد.

13 دی 1396