الزام دریافت پروانه اشتغال برای کلیه رانندگان ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری.

ثبت نام در سامانه اشتغال برای رانندگان ناوگان دیزل جهت عدم کاهش سهمیه سوخت

23 آبان 1397

آتش سوزی جایگاه سوخت گاز مایع

جایگاه غیر استاندارد سوخت گاز LPG در مارلیک در تاریخ 95/09/ 09 دچار حریق شد . 

15 آذر 1395