دیوار کشی سوله ورزشی در اسپرت پارک آغاز گردیده است.

عملیات تیغه چینی سوله ورزشی در اسپرت پارک از مورخ 97/04/14 اجرایی گردید.

19 تیر 1397

اتمام اسکلت سازه های سوله ورزشی دراسپرت پارک

احداث سازه های سوله ورزشی در اسپرت پارک در مورخ 97/04/12 به اتمام رسید.

17 تیر 1397

سوله ورزشی پارک بانوان مارلیک درآغاز بتن ریزی فنداسیون قرار گرفت .

اجرای بتن ریزی فنداسیون سوله ورزشی اسپرت پارک از مورخ 97/03/20 شروع شد.

22 خرداد 1397

اجرای آرماتور بندی سوله ورزشی در اسپرت پارک آغاز گردید.

عملیات عمرانی سوله ورزشی مارلیک در پروژه اسپرت پارک از مورخ 97/03/14 شروع شد.

17 خرداد 1397

آرماتور بندی فنداسیون سوله ورزشی در اسپرت پارک مارلیک آغاز شد

عملیات آرماتوربندی سوله وررزشی در اسپرت پارک از مورخ 97/03/02 اجرا گردید.

05 خرداد 1397

به پایان رسیدن احداث سوله ورزشی شهید مطهری

احداث مجتمع ورزشی شهید مطهری در مورخ 96/11/20 به اتمام رسید .

21 بهمن 1396

بازدید ریاست و اعضای محترم شورای شهر و شهردار ملارد از پروژه ورزشی شهید مطهری

علی سلگی و ریاست و اعضای محترم شورای شهر ملارد از روند پیشرفت پروژه سوله ورزشی شهید مطهری در مورخ 96/11/19 بازدید نمودند.

19 بهمن 1396