سوله ورزشی پارک بانوان مارلیک درآغاز بتن ریزی فنداسیون قرار گرفت .

اجرای بتن ریزی فنداسیون سوله ورزشی اسپرت پارک از مورخ 97/03/20 شروع شد.

22 خرداد 1397

اجرای آرماتور بندی سوله ورزشی در اسپرت پارک آغاز گردید.

عملیات عمرانی سوله ورزشی مارلیک در پروژه اسپرت پارک از مورخ 97/03/14 شروع شد.

17 خرداد 1397

آرماتور بندی فنداسیون سوله ورزشی در اسپرت پارک مارلیک آغاز شد

عملیات آرماتوربندی سوله وررزشی در اسپرت پارک از مورخ 97/03/02 اجرا گردید.

05 خرداد 1397

به پایان رسیدن احداث سوله ورزشی شهید مطهری

احداث مجتمع ورزشی شهید مطهری در مورخ 96/11/20 به اتمام رسید .

21 بهمن 1396

بازدید ریاست و اعضای محترم شورای شهر و شهردار ملارد از پروژه ورزشی شهید مطهری

علی سلگی و ریاست و اعضای محترم شورای شهر ملارد از روند پیشرفت پروژه سوله ورزشی شهید مطهری در مورخ 96/11/19 بازدید نمودند.

19 بهمن 1396

اجرای عملیات کف سابی سوله ورزشی شهید مطهری آغاز گردید.

اجرای کف سابی پروژه سوله ورزشی شهید مطهری از مورخ 96/11/06 در حال انجلم می باشد.

14 بهمن 1396

اتمام عملیات زیر سازی معابر دسترسی به سوله ورزشی شهید مطهری

7000 متر مربع عملیات زیر سازی و تسطیح مسیر دسترسی به سوله ورزشی در مورخ 96/11/07 به پایان رسید .

09 بهمن 1396