قالب بندی و جدولگذاری مسیر سوله ورزشی شهید مطهری به اتمام رسید.

اجرای جدولگذاری و قالب بندی مسیر دسترسی سوله ورزشی از طرف بلوار الغدیردر مورخ 96/12/05 به اتمام رسید.

10 اسفند 1396

اجرای جدولگذاری راه دسترسی به سوله ورزشی شهید مطهری

اجرای جدولگذاری کانیو و نهر روسی  در مسیر دسترسی به سوله ورزشی شهید مطهری   

03 اسفند 1396

اتمام سقف کاذب و تاسیسات سایت اداری سوله ورزشی

عملیات نصب سقف کاذب سایت اداری و تاسیسات سوله ورزشی در مورخ 96/11/07 به اتمام رسید.

11 بهمن 1396

اجرای کف پوش پیاده روی اطراف سوله ورزشی

عملیات کفپوش پیاده رو اطراف سوله ورزشی شهید مطهری در مورخ 96/11/07 در حال انجام می باشد.  

09 بهمن 1396

نصب حفاظ های داخل سوله ورزشی شهید مطهری انجام شد.

حفاط های پیرامون زمین داخل سوله ورزشی شهید مطهری نصب و رنگ آمیزی گردید.

07 بهمن 1396

تکمیل روشنایی سوله ورزشی شهرداری ملارد واقع در خیابان شهید مصیب زاده

اجرای روشنایی سوله ورزشی شهید مصیب زاده در مورخ 96/11/03 تامین گردید.

04 بهمن 1396

اتمام سرامیک ضلع شرقی ساختمان اداری سوله ورزشی شهید مطهری

فاز نهایی تکمیل ساختمان اداری سوله ورزشی شهید مطهری در مورخ 96/11/01 اجرایی گردید.

04 بهمن 1396