مراحل پایانی احداث سوله ورزشی شهید مطهری غربی

ادامه موزاییک کاری کف سوله ورزشی شهید مطهری غربی در حال انجام می باشد.

16 دی 1396

بتن ریزی ساختمان اداری سوله ورزشی فرهنگسرا انجام شد.

عملیات بتن ریزی ساختمان اداری سوله ورزشی فرهنگسرا واقع در بلوار الغدیر در مورخ 96/08/20 به مرحله اجرا رسید.

29 آبان 1396

دیواره های سوله ورزشی جنب فرهنگسرا در حال اجرا می باشد.

آغازعملیات دیوار چینی سوله ورزشی فرهنگسرا در حال اجرا می باشد.

24 آبان 1396

گزارش تصویری از روند ساخت سوله ورزشی ابتدای بلوار الغدیر

روند تکمیل پروژه سوله ورزشی جنب فرهنگسرا در ابتدای بلوار الغدیر 

21 آبان 1396

تکمیل سوله ورزشی فرهنگسرای شهر ملارد

مراحل ساخت و تکمیل سوله ورزشی فرهنگسرا به روایت تصویر 

08 آبان 1396

اتمام عملیات مخلوط ریزی داخل فندانسیون سوله ورزشی فرهنگسرا

عملیات مخلوط ریزی فندانسیون ورزشی فرهنگسرا جهت استقرارسوله در مورخ 96/08/02 به اتمام رسید.

06 آبان 1396