سالن ورزشی مارلیک تکمیل و آماده بهره برداری قرار گرفت.

سالن ۱۸۰۰ متر مربعی ورزشی مارلیک جهت افتتاح در هفته دولت تکمیل گردید.

03 شهریور 1397

سوله ورزشی مارلیک در آستانه تکمیل وبهره برداری می باشد.

عملیات کفپوش سوله ورزشی مارلیک در مورخ 97/05/27 به اتمام رسید.

29 مرداد 1397

اجرای مراحل پایانی کفپوش سوله ورزشی مارلیک

مراحل پایانی عملیات کفپوش سالن ورزشی مارلیک در مورخ 97/05/24 در حال انجام می باشد.

25 مرداد 1397

آغاز احداث پروژه سوله ورزشی در مارلیک

اجرای عملیات غلطک و آب پاشی و بتن مگر جهت احداث سوله ورزشی در مارلیک از مورخ 97/02/27 آغاز گردید.

01 خرداد 1397

قالب بندی و جدولگذاری مسیر سوله ورزشی شهید مطهری به اتمام رسید.

اجرای جدولگذاری و قالب بندی مسیر دسترسی سوله ورزشی از طرف بلوار الغدیردر مورخ 96/12/05 به اتمام رسید.

10 اسفند 1396

اجرای جدولگذاری راه دسترسی به سوله ورزشی شهید مطهری

اجرای جدولگذاری کانیو و نهر روسی  در مسیر دسترسی به سوله ورزشی شهید مطهری   

03 اسفند 1396

اتمام سقف کاذب و تاسیسات سایت اداری سوله ورزشی

عملیات نصب سقف کاذب سایت اداری و تاسیسات سوله ورزشی در مورخ 96/11/07 به اتمام رسید.

11 بهمن 1396