ساخت پل های سیمانی انبارهای واحد امانی و امور شهر شهرداری ملارد

به همت واحد امانی : ترمیم و باز سازی پل های سیمانی ورودی واحد امانی و امور شهر شهرداری ملارد در مورخ 96/11/23

26 بهمن 1396