اتمام روکش مکانیزه آسفالت خیابان بهاره شرقی

 اتمام روکش مکانیزه آسفالت خیابان بهاره شرقی 

27 بهمن 1397

ادامه زیرسازی و اجرای کفپوش در مناطق شرق سرآسیاب

عملیات اجرای کفپوش در بلوار راغب در حال انجام می باشد.

16 دی 1397