سرویس دهی سازمان اتوبوسرانی ملارد به شركت كنندگان در راهپیمایی روز سیزده آبان

سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد در روز سیزده آبان 97 سرویس دهی خود را به مردم و دانش آموزان افزایش داد . 

14 آبان 1397

سرویس دهی سازمان اتوبوسرانی ملارد به شركت كنندگان در راهپیمایی روز سیزده آبان

سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد در روز سیزده آبان 96 سرویس دهی خود را به مردم و دانش آموزان افزایش داد . 

16 آبان 1396

سرویس دهی سازمان اتوبوسرانی ملارد به شركت كنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس

سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد در روز جهانی قدس سرویس دهی خود را به مردم افزایش داد . 

14 تیر 1395