اسپرت پارک در حال اجرای سنگ نما سکوهای تماشاچی

اسپرت پارک در حال اجرای سنگ نما سکوهای تماشاچی

21 دی 1396

سکوهای زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک در حال اجرای سنگ نما می باشند.

سکوهای نشیمن زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک واقع در بلوار شهید جمور در حال انجام می باشد.

13 دی 1396