ملاقات عمومی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با شهروندان 23 شهریور 95

ملاقات عمومی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد هر هفته سه شنبه با شهروندان و رانندگان تاکسی در راستای بررسی مشکلات و درخواست های آنها برگزار می گردد . 

24 شهریور 1395

ملاقات عمومی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با شهروندان 16 شهریور 95

ملاقات عمومی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد هر هفته سه شنبه با شهروندان و رانندگان تاکسی در راستای بررسی مشکلات و درخواست های آنها برگزار می گردد . 

16 شهریور 1395

ملاقات مردمی شهردار ملارد با شهروندان 16شهریور 95

ملاقات مردمی شهردار ملارد با شهروندان ملاردی در روز سه شنبه  به تاریخ 95/06/16 برگزار شد .

16 شهریور 1395

ملاقات مردمی شهردار ملارد با شهروندان 9شهریور 95

ملاقات مردمی شهردار ملارد با شهروندان ملاردی در روز سه شنبه  به تاریخ 95/06/09 برگزار شد .  

09 شهریور 1395

ملاقات عمومی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با شهروندان 9 شهریور 95

ملاقات عمومی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد هر هفته سه شنبه با شهروندان و رانندگان تاکسی در راستای بررسی مشکلات و درخواست های آنها برگزار می گردد .

09 شهریور 1395

ملاقات عمومی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با شهروندان 2 شهریور 95

ملاقات عمومی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد هر هفته سه شنبه با شهروندان و رانندگان تاکسی در راستای بررسی مشکلات و درخواست های آنها برگزار می گردد .  

02 شهریور 1395

ملاقات مردمی شهردار ملارد با شهروندان 2 شهریور 95

ملاقات مردمی شهردار ملارد با شهروندان ملاردی در روز سه شنبه  به تاریخ 95/06/02 برگزار شد . 

02 شهریور 1395