اتمام بتن ریزی دیوارهای جانبی پارکینگ طبقاتی

اتمام بتن ریزی دیواره های ضلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی

21 دی 1396

قالب بندی ستون های پارکینگ طبقاتی و اتمام بتن ریزی دیوارهای جانبی آن انجام شد

اجرای عملیات  قالب یندی  و اتمام بتن ریزی دیواره های ضلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی در مورخ 96/10/02 انجام شد.

04 دی 1396

اجرای عملیات آرمانور بندی فنداسیون دیوار های پارکینگ طبقاتی آغاز شد.

اجرای عملیات آرماتوربندی دیواره های ظلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی در مورخ 96/09/13 انجام شد.

18 آذر 1396

عملیات بتن ریزی فاز یک پارکینگ طبقاتی به پایان رسید.

فاز یک بتن ریزی پروژه پارکینگ طبقاتی ملارد در مورخ 96/09/12 به اتمام رسید .

13 آذر 1396

اجرای سازه نگهبان ضلع شرقی و جنوبی پارکینگ طبقاتی

به جهت حفظ دیوارهای مجاور پارکینگ طبقاتی شهر ملارد سازه های نهگبان در در ضلع شرقی و جنوبی آن اجرا شد

02 آذر 1395

اجرای سازه نگهبان در پارکینگ طبقاتی

به جهت حفظ دیوارهای مجاور پارکینگ طبقاتی شهر ملارد سازه های نهگبان در آن اجرا شد . 

25 آبان 1395

آغاز عملیات گود برداری پارکینگ طبقاتی شهر ملارد

آغاز عملیات گود برداری پارکینگ طبقاتی شهر ملارد  در تاریخ 95/06/13 آغاز شد . 

14 شهریور 1395