ادامه آرماتوربندی سقف منفی یک پارکینگ طبقاتی وآماده نمودن جهت بتن ریزی

مراحل پایانی قالب بندی و آرماتور بندی سقف منفی یک پارکینگ طبقاتی در مورخ 97/04/ 22 شروع گردید.

25 تیر 1397

قالب بندی دیوار برشی پارکینگ طبقاتی در ضلع های شرقی و شمالی به اتمام رسید.

دیوارظلع شرقی و شمالی پارکینگ طبقاتی آماده بتن ریزی گردید.

23 خرداد 1397

آرماتور بندی و بتن ریزی سقف پارکینگ طبقاتی در حال انجام می باشد

عملیات آرماتور بندی و بتن ریزی طبقه اول پارکینگ طبقاتی اجرایی گردید.

18 فروردين 1397

ادامه آرماتور بندی سقف زیر زمین پارکینگ طبقاتی شهر ملارد

آرماتوربندی سقف زیر زمین پارکینگ طبقاتی در شهر ملارد  در مراحل پایانی است.   

27 دی 1396

اتمام بتن ریزی دیوارهای جانبی پارکینگ طبقاتی

اتمام بتن ریزی دیواره های ضلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی

21 دی 1396

قالب بندی ستون های پارکینگ طبقاتی و اتمام بتن ریزی دیوارهای جانبی آن انجام شد

اجرای عملیات  قالب یندی  و اتمام بتن ریزی دیواره های ضلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی در مورخ 96/10/02 انجام شد.

04 دی 1396

اجرای عملیات آرمانور بندی فنداسیون دیوار های پارکینگ طبقاتی آغاز شد.

اجرای عملیات آرماتوربندی دیواره های ظلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی در مورخ 96/09/13 انجام شد.

18 آذر 1396