ادامه آرماتور بندی سقف زیر زمین پارکینگ طبقاتی شهر ملارد

آرماتوربندی سقف زیر زمین پارکینگ طبقاتی در شهر ملارد  در مراحل پایانی است.   

27 دی 1396

اتمام بتن ریزی دیوارهای جانبی پارکینگ طبقاتی

اتمام بتن ریزی دیواره های ضلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی

21 دی 1396

قالب بندی ستون های پارکینگ طبقاتی و اتمام بتن ریزی دیوارهای جانبی آن انجام شد

اجرای عملیات  قالب یندی  و اتمام بتن ریزی دیواره های ضلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی در مورخ 96/10/02 انجام شد.

04 دی 1396

اجرای عملیات آرمانور بندی فنداسیون دیوار های پارکینگ طبقاتی آغاز شد.

اجرای عملیات آرماتوربندی دیواره های ظلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی در مورخ 96/09/13 انجام شد.

18 آذر 1396

عملیات بتن ریزی فاز یک پارکینگ طبقاتی به پایان رسید.

فاز یک بتن ریزی پروژه پارکینگ طبقاتی ملارد در مورخ 96/09/12 به اتمام رسید .

13 آذر 1396

اجرای سازه نگهبان ضلع شرقی و جنوبی پارکینگ طبقاتی

به جهت حفظ دیوارهای مجاور پارکینگ طبقاتی شهر ملارد سازه های نهگبان در در ضلع شرقی و جنوبی آن اجرا شد

02 آذر 1395

اجرای سازه نگهبان در پارکینگ طبقاتی

به جهت حفظ دیوارهای مجاور پارکینگ طبقاتی شهر ملارد سازه های نهگبان در آن اجرا شد . 

25 آبان 1395