گزارش عملکرد معاونت ترافیک و حمل نقل شهرداری ملارد در مرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد فعالیت معاونت ترافیک و حمل و نقل شهرداری ملارد در مرداد ماه 95  به شرح ذیل می باشد : 

01 شهریور 1395

گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در مرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد فعالیت سازمان پسماند شهرداری ملارد در مرداد ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

31 مرداد 1395

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در مرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد فعالیت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در مرداد ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

31 مرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

16 مرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در تیر ماه 95 در بخش فرهنگی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در تیر ماه 95 در بخش فرهنگی به شرح ذیل می باشد : 

16 مرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در تیر ماه 95 در بخش عمرانی و متوفیات

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در تیر ماه 95 در بخش عمرانی و متوفیات به شرح ذیل می باشد : 

16 مرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

07 مرداد 1395