گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در خرداد ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

06 تیر 1395

گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در خرداد ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

05 تیر 1395

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در خرداد 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در خرداد 95 به شرح ذیل می باشد : 

02 تیر 1395

گزارش عملکرد اداره طرح و برنامه شهرداری ملارد در خرداد 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد اداره طرح و برنامه در خرداد 95 به شرح ذیل می باشد : 

02 تیر 1395

گزارش عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در سه ماهه اول سال 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد سه ماهه اول سال 95این اداره به شرح ذیل می باشد : 

02 تیر 1395

گزارش عملکرد واحد سامانه 137 معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد سامانه 137 معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95  به شرح ذیل می باشد : 

02 تیر 1395

گزارش عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95  به شرح ذیل می باشد :

02 تیر 1395