گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95  به شرح ذیل می باشد : 

01 تیر 1395

گزارش عملکرد معاونت حمل نقل و ترافیک شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ملارد در خرداد ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

01 تیر 1395

گزارش عملکرد واحد ساماندهی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد ساماندهی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد  ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

01 تیر 1395

گزارش عملکرد واحد رفع سد معبر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عمکرد واحد رفع سد معبر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در خرداد ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

01 تیر 1395

گزارش عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در خرداد 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در خرداد 95  به شرح ذیل می باشد : 

25 خرداد 1395

عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در بخش سمعی و بصری در سال 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد این اداره در بخش سمعی و بصری به شرح ذیل می باشد : 

21 خرداد 1395

عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در بخش تجلیل ، همایش و مراسم در سال 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد این اداره در بخش تجلیل ، همایش و مراسم در سال 94 به شرح ذیل می باشد : 

21 خرداد 1395