گزارش عملکرد سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری ملارد در اردیبهشت 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری ملارد در اردیبهشت 95  به شرح ذیل می باشد : 

13 خرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد در اردیبهشت 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد در اردیبهشت 95  به شرح ذیل می باشد : 

09 خرداد 1395

گزارش عملکرد اداره طرح و برنامه شهرداری ملارد در اردیبهشت 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد اداره طرح و برنامه شهرداری ملارد در اردیبهشت 95  به شرح ذیل می باشد : 

09 خرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در اردیبهشت 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در اردیبهشت 95  به شرح ذیل می باشد : 

06 خرداد 1395

گزارش عملکرد واحد سامانه 137 معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد سامانه 137 معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95 به شرح ذیل می باشد  : 

06 خرداد 1395

گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95 به شرح ذیل می باشد  : 

06 خرداد 1395

گزارش عملکرد واحد سد معبر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد سد معبر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95 به شرح ذیل می باشد  : 

06 خرداد 1395