گزارش عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95 به شرح ذیل می باشد  : 

06 خرداد 1395

گزارش عملکرد واحد ساماندهی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد ساماندهی معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95 به شرح ذیل می باشد  : 

06 خرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در اردیبهشت 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در اردیبهشت 95  به شرح ذیل می باشد : 

05 خرداد 1395

گزارش عملکرد معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در اردیبهشت 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در اردیبهشت 95  به شرح ذیل می باشد : 

05 خرداد 1395

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در اردیبهشت 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در اردیبهشت 95  به شرح ذیل می باشد : 

05 خرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در اردیبهشت 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد به شرح ذیل می باشد : 

01 خرداد 1395

گزارش عملکرد فرهنگی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در اردیبهشت 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد فرهنگی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در اردیبهشت 95 به شرح ذیل می باشد : 

01 خرداد 1395