گزارش عملکرد واحد ساماندهی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در فروردین ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد ساماندهی معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در فروردین ماه 95 به شرح ذیل می باشد  : 

05 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در فروردین ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در فروردین ماه 95 به شرح ذیل می باشد  : 

05 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد واحد سد معبر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در فروردین ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد سد معبر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در فروردین  ماه 95 به شرح ذیل می باشد  : 

05 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در فروردین ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در فروردین ماه 95 به شرح ذیل می باشد  : 

05 ارديبهشت 1395

گزارش عملکرد واحد سامانه 137 معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اسفند ماه 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد سامانه 137 معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اسفند ماه 94 به شرح ذیل می باشد  : 

28 فروردين 1395

گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اسفند ماه 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اسفند ماه 94 به شرح ذیل می باشد  :

28 فروردين 1395

گزارش عملکرد واحد ساماندهی معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اسفند ماه 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد ساماندهی معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اسفند ماه 94 به شرح ذیل می باشد  : 

28 فروردين 1395