گزارش عملکرد واحد سد معبر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اسفند ماه 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد سد معبر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اسفند ماه 94 به شرح ذیل می باشد  : 

28 فروردين 1395

گزارش عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اسفند ماه 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد زیباسازی معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اسفند ماه 94 به شرح ذیل می باشد  : 

28 فروردين 1395

گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در اسفند 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در اسفند 94 به شرح ذیل می باشد : 

26 فروردين 1395

گزارش عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در فروردین 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در فروردین ماه 1395 به شرح ذیل می باشد : 

25 فروردين 1395

گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در اسفند 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در اسفند ماه 1394 به شرح ذیل می باشد : 

25 فروردين 1395

گزارش عملکرد عمرانی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در اسفند ماه 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد عمرانی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در اسفند ماه 1394 به شرح ذیل می باشد : 

24 فروردين 1395

گزارش عملکرد فرهنگی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد اسفند 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد فرهنگی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در اسفند ماه 1394 به شرح ذیل می باشد : 

24 فروردين 1395