ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 17 مهر97

ملاقات عمومی شهردار ملارد در روز سه شنبه مورخ 97/07/17  با شهروندان برگزار شد . 

18 مهر 1397

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان دهم مهر ماه 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد طبق سنوات گذشته هر هفته سه شنبه ها برگزار می شود . 

11 مهر 1397

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان سوم مهر ماه 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد طبق سنوات گذشته هر هفته سه شنبه ها برگزار می شود . 

04 مهر 1397

واگذاری غرفه ها در بازار موبایل از طریق مزایده عمومی

شهرداری ملارد جهت واگذاری غرفه های بازار مو بایل از مورخ 97/03/01  اقدام نمود.

02 خرداد 1397

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان8 خرداد 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد طبق سنوات گذشته هر هفته سه شنبه ها برگزار می شود . 

08 خرداد 1397

ملاقات مردمی علی سلگی در محل مصلای نماز جمعه شهرستان ملارد

حضور علی سلگی در محل مصلای نمازجمعه شهرستان ملارد در مورخ 96/11/13 و دیدار حضوری با شهروندان محترم 

15 بهمن 1396

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 12 دی ماه 96

ملاقات عمومی شهردار ملارد طبق سنوات گذشته هر هفته سه شنبه ها برگزار می شود . 

12 دی 1396