اجرای عملیات قالبندی فنداسیون ضلع شرق فرهنگسرا

عملیات قالب بندی ضلع شرقی فرهنگسرا از مورخ 97/05/05 آغازگردید.

16 مرداد 1397

عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی قسمت اول ستونهای آمفی تئاتر فرهنگسرا شروع شد.

پارت اول عملیات اجرایی ستون های آمفی تئاتر از مورخ 97/04/23 آغاز گردید.

25 تیر 1397

آغازعملیات آرماتوربندی وقالب بندی ستونهای طبقه اول ساختمان فرهنگسرا

آرماتوربندی و قالب بندی ستونهای طبقه اول فرهنگسرا از مورخ 97/04/01 شروع شده است.

09 تیر 1397

عملیات بتن ریزی فنداسیون جنوبی پروژه فرهنگسرا آغاز گردید.

اجرای بتن ریزی قسمت گالری پروژه فرهنگسرا از مورخ 97/03/19 عملیاتی شد.

23 خرداد 1397

عملیات آرماتور بندی فنداسیون گالری فرهنگسرا به اتمام رسید.

سالن گالری پروژه فرهنگسرای ملارد در مورخ 97/03/19  آماده اجرای بتن ریزی گردید.

20 خرداد 1397

اتمام عملیات آرماتور بندی و ستون های دیوار برشی فرهنگسرا به منظور بتن ریزی

عملیات آرماتور بندی و میلگرد و دیوار برشی قسمت گالری فرهنگسرا به انمام رسید.

17 خرداد 1397

مراحل پایانی آرماتور بندی فنداسیون گالری فرهنگسرا

گالری فرهنگسرا برای اجرای بتن ریزی در مورخ 97/03/03 آماده شده است.

06 خرداد 1397