عملیات بتن ریزی فنداسیون جنوبی پروژه فرهنگسرا آغاز گردید.

اجرای بتن ریزی قسمت گالری پروژه فرهنگسرا از مورخ 97/03/19 عملیاتی شد.

23 خرداد 1397

عملیات آرماتور بندی فنداسیون گالری فرهنگسرا به اتمام رسید.

سالن گالری پروژه فرهنگسرای ملارد در مورخ 97/03/19  آماده اجرای بتن ریزی گردید.

20 خرداد 1397

اتمام عملیات آرماتور بندی و ستون های دیوار برشی فرهنگسرا به منظور بتن ریزی

عملیات آرماتور بندی و میلگرد و دیوار برشی قسمت گالری فرهنگسرا به انمام رسید.

17 خرداد 1397

مراحل پایانی آرماتور بندی فنداسیون گالری فرهنگسرا

گالری فرهنگسرا برای اجرای بتن ریزی در مورخ 97/03/03 آماده شده است.

06 خرداد 1397

اجرای ستون های سقف آمفی تئاتر فرهنگسرای ملارد

عملیات آرماتور بندی ستون های سقف آمفی تئاتر فرهنگسرا از مورخ 97/03/03 آغاز گردیده است.

03 خرداد 1397

اتمام بتن مگر و شروع آرماتوربندی فنداسیون گالری فرهنگسرا

عملیات قالب بندی و بتن مگر قسمت جنوبی گالری فرهنگسرای شهر ملارد در مورخ 97/02/21 به اتمام  رسید.

23 ارديبهشت 1397

عملیات بتن ریزی قسمت گالری فرهنگسرا آغاز گردید.

با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد اجرای بتن ریزی سالن گالری فرهنگسرا در مورخ 96/10/11 آغاز گردید.

12 دی 1396