مراحل پایانی آرماتور بندی فنداسیون گالری فرهنگسرا

گالری فرهنگسرا برای اجرای بتن ریزی در مورخ 97/03/03 آماده شده است.

06 خرداد 1397

اجرای ستون های سقف آمفی تئاتر فرهنگسرای ملارد

عملیات آرماتور بندی ستون های سقف آمفی تئاتر فرهنگسرا از مورخ 97/03/03 آغاز گردیده است.

03 خرداد 1397

اتمام بتن مگر و شروع آرماتوربندی فنداسیون گالری فرهنگسرا

عملیات قالب بندی و بتن مگر قسمت جنوبی گالری فرهنگسرای شهر ملارد در مورخ 97/02/21 به اتمام  رسید.

23 ارديبهشت 1397

عملیات بتن ریزی قسمت گالری فرهنگسرا آغاز گردید.

با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد اجرای بتن ریزی سالن گالری فرهنگسرا در مورخ 96/10/11 آغاز گردید.

12 دی 1396

انجام عملیات آرماتور بندی دیوارهای برشی قسمت گالری فرهنگسرا

اجرای ریشه گذاری فنداسیون فرهنگسرا د ر قسمت گالری و دیوار برشی آن در مورخ 96/10/01 آغاز گردید.

04 دی 1396

اتمام بتن ریزی سقف دوم فرهنگسرای شهرستان ملارد

عملیات بتن ریزی سقف دوم پروژه فرهنگسرای ملارد در مورخ 96/09/24  به پایان رسید .

25 آذر 1396

آرماتور بندی سقف دوم فرهنگسرای شهرستان ملارد

سقف دوم پروژه فرهنگسرای ملارد در مورخ 96/09/18  آماده بتن ریزی گردید.

19 آذر 1396