اجرای ستون های سقف آمفی تئاتر فرهنگسرای ملارد

عملیات آرماتور بندی ستون های سقف آمفی تئاتر فرهنگسرا از مورخ 97/03/03 آغاز گردیده است.

03 خرداد 1397

اتمام بتن مگر و شروع آرماتوربندی فنداسیون گالری فرهنگسرا

عملیات قالب بندی و بتن مگر قسمت جنوبی گالری فرهنگسرای شهر ملارد در مورخ 97/02/21 به اتمام  رسید.

23 ارديبهشت 1397

عملیات بتن ریزی قسمت گالری فرهنگسرا آغاز گردید.

با نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد اجرای بتن ریزی سالن گالری فرهنگسرا در مورخ 96/10/11 آغاز گردید.

12 دی 1396

انجام عملیات آرماتور بندی دیوارهای برشی قسمت گالری فرهنگسرا

اجرای ریشه گذاری فنداسیون فرهنگسرا د ر قسمت گالری و دیوار برشی آن در مورخ 96/10/01 آغاز گردید.

04 دی 1396

اتمام بتن ریزی سقف دوم فرهنگسرای شهرستان ملارد

عملیات بتن ریزی سقف دوم پروژه فرهنگسرای ملارد در مورخ 96/09/24  به پایان رسید .

25 آذر 1396

آرماتور بندی سقف دوم فرهنگسرای شهرستان ملارد

سقف دوم پروژه فرهنگسرای ملارد در مورخ 96/09/18  آماده بتن ریزی گردید.

19 آذر 1396

اجرای زیر سازی ضلع جنوب غربی سقف آمفی تئاتر فرهنگسرا

آرماتوربندی جهت اجرای زیر سازی سقف آمفی تئاتر فرهنگسرا در حال انجام می باشد.

29 آبان 1396