اجرای زیر سازی ضلع جنوب غربی سقف آمفی تئاتر فرهنگسرا

آرماتوربندی جهت اجرای زیر سازی سقف آمفی تئاتر فرهنگسرا در حال انجام می باشد.

29 آبان 1396

بتن ریزی ساختمان اداری سوله ورزشی فرهنگسرا انجام شد.

عملیات بتن ریزی ساختمان اداری سوله ورزشی فرهنگسرا واقع در بلوار الغدیر در مورخ 96/08/20 به مرحله اجرا رسید.

29 آبان 1396

دیواره های سوله ورزشی جنب فرهنگسرا در حال اجرا می باشد.

آغازعملیات دیوار چینی سوله ورزشی فرهنگسرا در حال اجرا می باشد.

24 آبان 1396

تکمیل سوله ورزشی فرهنگسرای شهر ملارد

مراحل ساخت و تکمیل سوله ورزشی فرهنگسرا به روایت تصویر 

08 آبان 1396

عملیات اجرای سقف سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای شهر ملارد به پایان رسید.

سقف سالن آمفی تئاتر فرهنگسرا پس از بتن ریزی آن در مورخ 96/08/04  به اتمام رسید . 

07 آبان 1396

اتمام عملیات مخلوط ریزی داخل فندانسیون سوله ورزشی فرهنگسرا

عملیات مخلوط ریزی فندانسیون ورزشی فرهنگسرا جهت استقرارسوله در مورخ 96/08/02 به اتمام رسید.

06 آبان 1396

اجرای ستونگذاری فرهنگسرای ملارد

آرماتوربندی ستونگذاری فرهنگسرای ملارد توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در حال اجرا می باشد .  

26 آبان 1395