كودپاشی فضای سبز شهری ملارد

عملیات کود پاشی فضای سبز انجام گردید

21 دی 1396

عملیات آماده سازی و كودپاشی فضای سبز شهری ملارد درحال انجام است.

به همت فضای سبز شهرداری ملارد عملیات کود پاشی فضای سبز شهر ملارد از موخ 96/10/14 اجرایی گردید.   

17 دی 1396