فعالیت های انجام شده واحد امانی شهرداری ملارد

عمده فعالیت های انجام شده توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد به شرح ذیل می باشد . 

09 آبان 1396

فعالیت های واحد امانی شهرداری ملارد

عمده فعالیت های عمرانی واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در آذر ماه 95 . 

09 دی 1395

فعالیت های انجام شده واحد نقشه برداری شهرداری ملارد

عمده فعالیت های انجام شده توسط واحد نقشه برداری معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در آذر ماه 95 به شرح ذیل می باشد . 

09 دی 1395

صدور یا تمدید پروانه فعالیت جهت خودروهای آژانس و سرویس مدارس

حسین فلاح نژاد : در آبان ماه 95 تعداد 35 مورد صدور و تمدید پروانه فعالیت از سوی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

18 آذر 1395

تمدید پروانه فعالیت تعداد 382 مورد

حسین فلاح نژاد : در آبان ماه 95 تعداد 382 مورد تمدید پروانه فعالیت از سوی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

18 آذر 1395

صدور پروانه فعالیت تعداد 40 مورد

حسین فلاح نژاد : در آبان ماه 95 تعداد 40 مورد پروانه فعالیت از سوی سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد صادر شد . 

18 آذر 1395

فعالیت های انجام شده واحد نقشه برداری شهرداری ملارد در آبان ماه 95

عمده فعالیت های انجام شده توسط واحد نقشه برداری معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در آبان ماه 95 به شرح ذیل می باشد . 

07 آذر 1395