اتمام اجرای بتن مگر فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای ملارد

عملیات بتن فنداسیون قسمت گالری فرهنگسرای ملارد در مورخ 96/08/20 به پایان رسید . 

21 آبان 1396

عملیات فنداسیون ساختمان اداری سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد

قالب بندی و فنداسیون ساختمان سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در مورخ 96/08/13 آغاز گردید.

16 آبان 1396