اتمام اجرای قالب بندی فنداسیون ضلع جنوبی قسمت گالری فرهنگسرا

فاز دوم قالب بندی ، تسطیح رمپ و فنداسیون سالن گالری در ضلع جنوبی فرهنگسرا  آغاز شد.

24 دی 1396

اتمام عملیات آرماتور بندی فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد

آرماتور بندی فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد در مورخ 96/09/09 به اتمام رسیده است.

11 آذر 1396

آغاز اجرای آرماتور بندی فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد

عملیات آرماتور بندی فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد در مورخ 96/09/02 آغاز گردیده است.

08 آذر 1396

اتمام اجرای بتن مگر فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای ملارد

عملیات بتن فنداسیون قسمت گالری فرهنگسرای ملارد در مورخ 96/08/20 به پایان رسید . 

21 آبان 1396

عملیات فنداسیون ساختمان اداری سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد

قالب بندی و فنداسیون ساختمان سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در مورخ 96/08/13 آغاز گردید.

16 آبان 1396