اجرای عملیات جدولگذاری در شرق سرآسیاب خیابان مصیب زاده

جدولگذاری در کوچه امام حسن خیابان مصیب زاده در حال انجام می باشد.

22 خرداد 1397

معابر خیابان مصیب زاده در حال انجام عملیات کفپوش می باشد

عملیات کفپوش در ضلع شمال خیابان مصیب زاده از مورخ 97/03/04 آغاز گردیده است.

08 خرداد 1397

عملیات زیر سازی انتهای خیابان مصیب زاده جهت اجرای کفپوش

اجرای کفپوش انتهای خیابان مصیب زاده از مورخ 97/03/02 آغاز گردید.

05 خرداد 1397

اجرای کفپوش ضلع شمالی بلوار راغب آغاز گردید.

عملیات اجرای کفپوش درضلع شمال خیابان مصیب زاده تقاطع بلوار راغب به سمت بلوار نیایش آغاز گردید.

23 اسفند 1396

آماده سازی ضلع شمالی پیاده رو خیابان مصیب زاده جهت انجام کفپوش

اجرای آماده سازی پیاده رو ضلع شمالی خیابان مصیب زاده جهت کفپوش در مورخ 96/12/14 انجام می شود.

16 اسفند 1396

تکمیل روشنایی سوله ورزشی شهرداری ملارد واقع در خیابان شهید مصیب زاده

اجرای روشنایی سوله ورزشی شهید مصیب زاده در مورخ 96/11/03 تامین گردید.

04 بهمن 1396

تخریب،تسطیح و اتمام جدولگذاری کوچه های فرعی خیابان مصیب زاده سرآسیاب

عملیات تخریب و آماده سازی و جدولگذاری کوچه های فرعی خیابان مصیب زاده  سرآسیاب  شهر ملارد در مورخ 96/10/01 آغاز گردید.

04 دی 1396