ادامه عملیات اجرای کفپوش معابر مصیب زاده خیابان امام حسین(ع)

کفپوش معابر خیابان مصیب زاده خیابان امام حسین (ع) در حال انجام می باشد.

14 آذر 1397

ادامه عملیات تخریب معابر خیابان مصیب زاده به منظور اجرای کفپوش

معابر کوچه امام حسین (ع) در خیابان مصیب زاده به مرحله اجرای کفپوش رسید.

23 آبان 1397

اجرای عملیات جدولگذاری در شرق سرآسیاب خیابان مصیب زاده

جدولگذاری در کوچه امام حسن خیابان مصیب زاده در حال انجام می باشد.

22 خرداد 1397

معابر خیابان مصیب زاده در حال انجام عملیات کفپوش می باشد

عملیات کفپوش در ضلع شمال خیابان مصیب زاده از مورخ 97/03/04 آغاز گردیده است.

08 خرداد 1397

عملیات زیر سازی انتهای خیابان مصیب زاده جهت اجرای کفپوش

اجرای کفپوش انتهای خیابان مصیب زاده از مورخ 97/03/02 آغاز گردید.

05 خرداد 1397

اجرای کفپوش ضلع شمالی بلوار راغب آغاز گردید.

عملیات اجرای کفپوش درضلع شمال خیابان مصیب زاده تقاطع بلوار راغب به سمت بلوار نیایش آغاز گردید.

23 اسفند 1396

آماده سازی ضلع شمالی پیاده رو خیابان مصیب زاده جهت انجام کفپوش

اجرای آماده سازی پیاده رو ضلع شمالی خیابان مصیب زاده جهت کفپوش در مورخ 96/12/14 انجام می شود.

16 اسفند 1396