زمین ورزشی اسپرت پارک در مرحله تکمیل می باشد.

عملیات سکوهای زمین اسپرت پارک واقع در بلوار شهید جمور جنب پارک بانوان به اتمام رسید.

15 آبان 1396

تکمیل سوله ورزشی فرهنگسرای شهر ملارد

مراحل ساخت و تکمیل سوله ورزشی فرهنگسرا به روایت تصویر 

08 آبان 1396

اتمام عملیات مخلوط ریزی داخل فندانسیون سوله ورزشی فرهنگسرا

عملیات مخلوط ریزی فندانسیون ورزشی فرهنگسرا جهت استقرارسوله در مورخ 96/08/02 به اتمام رسید.

06 آبان 1396

اتمام دیوار کشی ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان شهید مصیب زاده

با نظار ت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات دیوار کشی ساختمان اداری مجموعه ورزشی خیابان شهید مصیب زاده به اتمام رسید . 

09 دی 1395

آغاز عملیات اجرای تیغه های داخلی و خارجی ساختمان اداری مجموعه ورزشی

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات اجرای تیغه های داخلی و خارجی ساختمان اداری مجموعه ورزشی آغاز شد . 

23 آذر 1395

اتمام عملیات سنگ کاری سکو و موزاییک کاری کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

عملیات سنگ کاری سکو و موزاییک کاری کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده واقع در سرآسیاب شرقی توسط معاونت فنی عمرانی انجام شد.  

23 آذر 1395

اجرای سکوی مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

احداث سکوی ویژه تماشاگران مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده واقع در سرآسیاب شرقی توسط واحد امانی انجام  شد . 

30 آبان 1395