فاز دوم عملیات عمرانی در پارک شهرک جعفریه آغاز گردید.

اجرای عملیات کف پوش معابر پارک شهرک جعفریه در حال انجام می باشد.

12 آبان 1397