رنگ آمیزی اتاقک نگهبانی پارک چمن خیابان گل مریم مارلیک

رنگ آمیزی اتاقک نگهبانی پارک چمن خیابان گل مریم مارلیک

05 اسفند 1397

بازپیرایی فضای سبز پارك چمن مارلیک

 عملیات بازسازی و بازپیرایی پارکها و بلوارهای سطح شهر همچنان ادامه دارد . 

27 خرداد 1395

بازپیرایی 4850 مترمربع فضای سبز پارك چمن

با آغاز فصل بهار عملیات بازسازی و بازپیرایی پارکها و بلوارهای سطح شهر آغاز شد.

30 ارديبهشت 1395