اتمام بتن ریزی دیوارهای جانبی پارکینگ طبقاتی

اتمام بتن ریزی دیواره های ضلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی

21 دی 1396

شروع قالب بندی سقف زیر زمین پارکینگ طبقاتی

قالب بندی سقف زیر زمین پارکینگ طبقاتی در مورخ 96/10/06 آغاز گردید . 

12 دی 1396

اتمام بتن ریزی کف و دیوارهای مجاور پارکینگ طبقاتی

عملیات بتن ریزی کف پارکینگ طبقاتی و دیوارهای مجاور در مورخ 96/10/07 به اتمام رسید. 

11 دی 1396

قالب بندی ستون های پارکینگ طبقاتی و اتمام بتن ریزی دیوارهای جانبی آن انجام شد

اجرای عملیات  قالب یندی  و اتمام بتن ریزی دیواره های ضلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی در مورخ 96/10/02 انجام شد.

04 دی 1396

اجرای عملیات آرمانور بندی فنداسیون دیوار های پارکینگ طبقاتی آغاز شد.

اجرای عملیات آرماتوربندی دیواره های ظلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی در مورخ 96/09/13 انجام شد.

18 آذر 1396

عملیات بتن ریزی فاز یک پارکینگ طبقاتی به پایان رسید.

فاز یک بتن ریزی پروژه پارکینگ طبقاتی ملارد در مورخ 96/09/12 به اتمام رسید .

13 آذر 1396

یکی از نیازهای جدی شهر ملارد به توسعه پارکینگ ها معطوف می شود

معصومه بیات : یکی دیگر از نیازهای جدی شهر ملارد به توسعه پارکینگ ها معطوف می شود و بنا بر این ضرورت، پروژه پارکینگ طبقاتی شهر ملارد، تعریف و مصوب شده است . 

18 آذر 1395