ادامه آرماتوربندی سقف منفی یک پارکینگ طبقاتی وآماده نمودن جهت بتن ریزی

مراحل پایانی قالب بندی و آرماتور بندی سقف منفی یک پارکینگ طبقاتی در مورخ 97/04/ 22 شروع گردید.

25 تیر 1397

عملیات خاکبرداری پارکینگ طبقاتی به اتمام رسید.

 اجرای خاکبرداری پارکینگ طبقاتی در مورخ 97/04/23به پایان رسید.

23 تیر 1397

عملیات بتن ریزی دیواربرشی در طبقه منفی یک پارکینگ طبقاتی آغاز شد

مرحله اجرایی بتن ریزی دیواربرشی وستونها در پارکینگ طبقاتی در مورخ 97/04/09

19 تیر 1397

ادامه اجرای بتن ریزی دیوار برشی طبقه منفی یک پارکینگ طبقاتی

دیوار برشی ضلع شرق و شمال پارکینگ طبقاتی از مورخ 97/03/21 در حال بتن ریزی می باشد.

29 خرداد 1397

عملیات عمرانی دیوار برشی و ستون های ضلع شرق و شمال غرب پارکینگ طبقاتی

آرماتور بندی دیوار و ستون های پارکینگ طبقاتی منفی یک آغاز گردیده است.

05 خرداد 1397

آرماتور بندی و بتن ریزی سقف پارکینگ طبقاتی در حال انجام می باشد

عملیات آرماتور بندی و بتن ریزی طبقه اول پارکینگ طبقاتی اجرایی گردید.

18 فروردين 1397

ادامه بتن ریزی فنداسیون پارکینگ طبقاتی

عملیات بتن ریزی فنداسیون پارکینگ طبقاتی پس از اتمام آرماتوربندی در مورخ 96/11/23 در حال اجام می باشد.

25 بهمن 1396