بتن ریزی پشت بند جداول خیابان چناران و آماده سازی جهت اجرای آسفالت

پروژه عملیات جدولگذاری خیابان چناران به اتمام رسید.

13 مرداد 1397

اجرای آسفالت کنار جداول خیابان چناران در حال انجام می باشد.

آماده سازی خیابان چناران جهت اجرای روکش آسفالت

10 مرداد 1397

اجرای عملیات جدولگذاری ضلع شمالی خیابان چناران

عملیات جدولگذاری ضلع شمال خیابان چناران از مورخ 97/04/12 آغاز گردید.

23 تیر 1397

اجرای عملیات بتن مگر درضلع شمال خیابان چناران در حال انجام می باشد.

به منظور جدولگذاری عملیات بتن مگر از مورخ 97/04/11 در خیابان چناران آغاز گردیده است .

13 تیر 1397

اجرای پی کنی به منظور جدولگذاری جدید در خیابان چناران

طرح جدولگذاری در خیابان چناران از مورخ 97/04/03 آغاز گردیده است.

09 تیر 1397

عملیات سنگفرش رفوژ میانی بلوار چناران به مراحل پایانی خود رسیده است.

اجرای سنگفرش رفوژ میانی خیابان چناران در مورخ 97/03/27

30 خرداد 1397

درختان كهنسال چنار در خیابان چناران ،در مسیر بازپیرائی

فضای سبز خیابان چناران در فاز سه مارلیک مورد بازپیرایی قرار گرفت.

21 خرداد 1397