درختان كهنسال چنار در خیابان چناران ،در مسیر بازپیرائی

فضای سبز خیابان چناران در فاز سه مارلیک مورد بازپیرایی قرار گرفت.

21 خرداد 1397

آغاز تكثیر درخت چنار در واحد تولیدات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد

تكثیر درخت چنار در واحد تولیدات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد آغاز شد . 

28 فروردين 1395